Collection of Coins of the Giray Khans, Crimea

Hajji Giray I  1420-1466 AD  
Nur Dawlat Giray bin Hajji Giray I  1466-1478 AD  
Mengli Giray I bin Hajji Giray  1466-1515 AD  
Muhammad Giray I bin Mengli Giray  1514-1523 AD  
Ghazi Giray I bin Muhammad Giray   1523-1524 AD
Sa'adat Giray I bin Mengly Giray   1524-1532 AD  
Islam Giray bin Muhammad Giray   1532 AD
Sahib Giray I bin Mengli Giray  1532-1550 AD  
  Dawlat Giray I bin Mubarak Giray  1550-1577 AD  
Muhammad Giray II bin Dawlat Giray   1577-1584 AD
Islam Giray II bin Dawlat Giray   1584-1588 AD
Ghazi Giray II bin Dawlat
Giray   1588-1608 AD  
Feth Giray I bin Dawlat Giray   1596 AD
Toqtamish Giray bin Ghasi Giray   1608 AD
Salamat Giray I bin Dawlat Giray   1608-1610 AD
Jani Beg Giray bin Mubarak Giray   1610-1623 AD
Muhammad Giray III bin Sa'adat Giray   1623-1627 AD
Jani Beg Giray bin Mubarak Giray   1627-1635 AD
Inayet Giray bin Ghasi
Giray   1635-1637 AD
Bahadir Giray bin Salamet Giray   1637-1641 AD  
Muhammad IV Giray bin Salamat Giray  1641-1644 AD
Islam III Giray bin Salamat Giray  
1644-1654 AD
Muhammad IV Giray bin Salamat Giray I   1654-1666 AD  
Adil Giray bin Dawlat Giray  
1666-1671 AD  
Selim Giray I bin Behadir Giray 1st Reign  1671-1678 AD  
  Murad Giray I bin Mubarak Giray  1678-1683 AD  
Hajji Giray bin Qrim Giray   1683-1684
Selim Giray I bin Behadir Giray 2nd Reign  1684-1691 AD  

Safa Giray bin Safa Giray   1691-1692
Selim Giray I bin Behadir Giray 3rd Reign  1692-1699 AD  
Dawlat Giray II bin Selim Giray I 1st Reign  1699-1702 AD  
Selim Giray I bin Behadir Giray 4th Reign  1702-1704 AD  
Ghazi Giray III bin Selim Giray I  1704-1707 AD
Dawlat Giray II bin Selim Giray I 2nd Reign  1708-1713 AD  
Seadet Giray III bin Selim Giray I  1717-1724 AD  
Qrim Giray bin Dawlat Giray 1st Reign  1758-1764 AD  
Shahin Giray bin Ahmad Giray  1777-1783 AD  


   Islamic Kingdoms
   Sylloge
   Home