1872 / 1883

Russia - Zemstvo, Voltshansk (Kharkov)
Россия - Земство, Волчанск (Харьков)


1872 Russia Zemstvo, Voltshansk (Kharkov) Sol 1
1872   Соловъева (Solovieva) 1; Chuchin 1

1883 Russia Zemstvo, Voltshansk (Kharkov) Sol 2
1883   Соловъева (Solovieva) 2; Chuchin 2


   Russia Zemstvo
   Stamps & Cartoons