Stamps and Cartoons - A Historical Presentation  1894

1.1894

Germany Private Mail Apolda Mi B 7
3.1894/1899

Germany Private Mail Karlsruhe Mi C 1/6
4.1894

Germany Private Mail Wuppertal Mi C 1/3
6.1894

Germany Private Mail Leipzig Mi F 12/16
8.1894

Germany Private Mail Wuppertal Mi C 4
8.1894/1895

Germany Private Mail Mainz Mi C 55-59
9.1894

Germany Private Mail Königsberg Mi 1/3
5.11.1894/1895

Germany Private Mail Aachen Mi 1/5
1894

Germany Private Mail Berlin B MzE PWr 22
1894

Germany Private Mail Breslau E MzE PC_4
1894

Germany Private Mail Frankfurt a M Mi A 12
1894

Germany Private Mail Frankfurt a M Mi C 8
1894

Germany Private Mail Mannheim Mi C 1-3
1894

Russia Zemstvo, Бежецк / Byezhetsk (Twer) 22/30
1894

Russia Zemstvo, Bogorodsk (Moscow) Sol 79/84
1894

Russia Zemstvo, Bogorodsk (Moscow) Sol 85/90
1894

Russia Zemstvo, Бугулма / Bugulma (Samara) Sol 8/10
1894

Russia Zemstvo, Грязовец / Griazovets (Vologda) Sol 40/45
1894

Russia Zemstvo, Грязовец / Griazovets (Vologda) Sol 52/57
1894

Russia Zemstvo, Грязовец / Griazovets (Vologda) Sol 58/63
1894

Russia Zemstvo, Грязовец / Griazovets (Vologda) Sol 70/75
1894

Russia Zemstvo, Моршанск / Morshansk (Tambov) Sol 26
1894
Russia Zemstvo, Ставрополь / Stavropol (Samara) Sol 1
1894/1895

Germany Private Mail Berlin 53/59
1894/1895

Germany Private Mail Kassel Mi 4/8
1894/1895

Russia Zemstvo, Задонск / Zadonsk (Voronezh) Sol 19/20
1894/1898

Germany Private Mail Breslau Mi E 8/11
1894/1899
Russia Zemstvo, Ardatov_Nizhnii_Novgorod_Sol_15-20
1894/1900

Germany Private Mail Dreden Mi C 108/109
1894/1900

Germany Private Mail Dreden Mi C 110/113
1894/1902

Russia Zemstvo, Вельск / Velsk (Vologda) Sol 10/11
1894/1903

Russia Zemstvo, Тихвин / Tikhvin (Novgorod) Sol 31/39
1894/1904

Russia Zemstvo, Гадяч / Gadiach (Poltava) Sol 29/32
1894/1904

Russia Zemstvo, Тотьма / Totma (Vologda)

   Stamps and Cartoons
   Home