Stamps and Cartoons - A Historical Presentation  1884

12.1884

Germany Private Mail Berlin Mi B 2
12.1884

Germany Private Mail Berlin Mi B 3/4
1884
Russia Zemstvo, Ардатов_Nizhnii_Novgorod_Sol_8/9
1884

Russia Zemstvo, Белозерск / Byelozersk (Novgorod) Sol 29/29
1884

Russia Zemstvo, Бугулма / Bugulma (Samara) Sol 6
1884

Russia Zemstvo, Bogorodsk (Moscow) Sol 31/43
1884

Rossia Zemstvo, Гадяч / Gadyach (Poltava) 2
1884

Russia Zemstvo, Грязовец / Griazovets (Vologda) Sol 7
1884

Russia Zemstvo, Зеньков / Zienkov (Poltava) Sol 13
1884

Russia Zemstvo, Малмыж / Malmyzh (Viatka) Sol 6
1884

Russia Zemstvo, Моршанск / Morshansk (Tambov) Sol 16
1884

Russia Zemstvo, Никольск / Nikolsk (Vologda) Sol 1
1884

Russia Zemstvo, Осташков / Ostashkov (Tver) Sol 2
1884/1887

Russia Zemstvo, Льгов / Lgov (Kursk) Sol 1/2
1884/1888

Russia Zemstvo, Сапожок / Sapojok (Ryazan) Sol 2/6
1884/1889

Russia Zemstvo, Бугуруслан / Buguruslan (Samara) Sol 4/5
1884/1915

Russia Zemstvo, Никольск / Nikolsk (Vologda)
   Stamps and Cartoons
   Home