1871 / 1855

Russia - Zemstvo, Ostrogozhsk (Voronezh)
Россия - Земство, Острогожск (Воронеж)


1871/1885 Russia Zemstvo, Ostrogozhsk (Voronezh)

1871-1885   Острогожск / Ostrogozhsk (Voronezh)

1 K; 1 K (Chuchin 3, Soloviev 3) black

Chuchin (1925/1988) 1/5, 1871-1885; Soloviev (2009) 1/5, 1871-1885