1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Constantinopolis
Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός   Κωνσταντινούπολις
Βυζαντινή  ΑυτοκρατορίαTetarteron / Τεταρτηρόν AE 19
SHH 4355

4355 Manuel I Constantinopolis Tetarteron AE


Parameter
Obverse

Reverse


Notes
Reference
3.54 g    18.0-19.0 mm   5:00 o'clock   VF
The Virgin, nimbate, standing right; hands raised in prayer towards Manus Dei;
MHP / ΘV with overbars on either side; border of dots.
Manuel standing facing, holding cruciform scepter and akakia;
[ΜΑΝΟΥΗΛ] / ΔΕCΠΟΤHC clockwise around Manuel standing facing,
holding cruciform scepter and akakia; border of dots.
Mint of Consatntinopolis.
BMC 59/61; Dumbarton Oaks IV/1 15; Καντάς ΝΜΑ 33.38/33.39; Ratto 2148;
Sear Byzantine 1968