1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Thessalonica  Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός  Θεσσαλονίκη  Βυζαντινή Αυτοκρατορία
 


Hyperpyron/ Υπέρπυρον  AV 27
SHH 3698

3698 Manuel I Thessalonica Hyperpypron AV


Parameter
Obverse

Reverse


Notes
Reference
4.32 g   25.3-28.9 mm   5:00 o'clock   EF
Bust of Christ facing, nimbate, right hand raised in benediction;
+KERO / HΘEI clockwise around; double border of dots.
Manuel standing facing, holding labafrum and globus cruciger; Manus Dei above his head;
MAN // OYHΛ // [Δ]EC // [Π]O // [T]H,
ΠO // PΦ // VPO // ΓEN // H[Tω] downward on left and right;
double border of dots.
Mint of Thessalonica.
BMC ---; Dumbarton Oaks IV/1 1f; Ratto ---; Sear Byzantine 1971