1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Uncertain Greek Mint
Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός Απροσδιόριστο ελλαδικό νομισματοκοπείο
Βυζαντινή Αυτοκρατορία1/2 Tetarteron / 1/2 Τεταρτηρόν AE 15
SHH 2182

2182 Manuel I Uncertain Greek Mint 1/2 Tetarteron AE


Parameter
Obverse
Reverse


Notes
Reference
0.98 g   13.3-15.6 mm   6:00   F
Nimbate bust of Christ facing, right hand raised in benediction, scroll  left hand;
IC / X[C] with overbars either side of Nimbus; border of dots.
Half length figure of Manuel facing, wearing crown and loros
and holding labarum and globus cruciger; [ΜΑΝΟΥΗΛ] /ΔΕΣΠΟ[ΤΗ] around; border of dots.
Uncertain Greek mint. Clipped.
BMC 67/69; Dumbarton Oaks IV/1 24; Καντάς ΝΜΑ 33.33/33.92; Sear Byzantine 1981