1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Uncertain Greek Mint
Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός Απροσδιόριστο ελλαδικό νομισματοκοπείο
Βυζαντινή Αυτοκρατορία1/2 Tetarteron / 1/2 Τεταρτηρόν AE 17
SHH 1932

1932 Manuel I Uncertain Greek Mint 1/2 Tetarteron AE


Parameter
Obverse
Reverse

Notes
Reference
2.12 g   15.4-18.1 mm   6:00   VF
Cross with x at center on three steps; IC / XC with overbars either side; border of dots.
Half length figure of Manuel facing, wearing crown and loros
and holding labarum and globus cruciger; border of dots.
Uncertain Greek mint. Clipped.
BMC 91/94; Dumbarton Oaks IV/1 25; Καντάς ΝΜΑ 33.93/33.97; Sear Byzantine 1982