1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Thessalonica   Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός   Θεσσαλονίκη   Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαTetarteron / Τεταρτηρόν AE 22
SHH 1378

1378 Manuel I Thessalonica Tetarteron AE


Parameter
Obverse

Reverse

Notes
Reference
3.26 g   21.4-22.5 mm; 6:00 o'clock   VF
Bust of St. George nimbate facing, wearing tunic, cuirass and sagion,
and holding spear and shield; to left [O / Γ / Ε]; to right [ω / ΓI / O / S]; border of dots.
ΜΑΝΟVΗΛ ΔΕCΠΟ either side of bust of Manuel facing, wearing crown and loros,
and holding labarum and globus cruciger; border of dots.
Mint of Thessalonica.
BMC 75/78; Dumbarton Oaks IV/1 18; Καντάς ΝΜΑ 33.43/33.44; Sear Byzantine 1975