1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Thessalonica   Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός   Θεσσαλονίκη   Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαTetarteron / Τεταρτηρόν AE 22
SHH 1086

1086 Manuel I Thessalonica Tetarteron AE


Parameter
Obverse

Reverse


Notes
Reference
3.03 g    20.6-23.0 mm   6:00 o'clock   VF
Bust of St. George nimbate facing, wearing tunic, cuirass and sagion,
and holding spear and shield; to left O // Γ // Ε; to right [ω] / ΓI / [O / S];  border of dots.
ΜΑΝΟΥΗ[Λ] / [ΔΕCΠΟΤ] either side of bust of Manuel facing,
wearing crown and loros, and holding labarum and globus cruciger;
border of dots; all within incuse.
Mint of Thessalonica.
BMC 75/78; Dumbarton Oaks IV/1 18; Καντάς ΝΜΑ 33.43/33.44; Sear Byzantine 1975