1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Thessalonica   Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός   Θεσσαλονίκη   Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαTetarteron / Τεταρτηρόν AE 22
SHH 1061

1061 Manuel I Thessalonica Tetarteron AE


Parameter
Obverse

Reverse

Notes
Reference
3.88 g   21.3-23.4 mm   6:00 o'clock   F
Cross with x at centre, standing on three steps; [IC / XC] with overbars on either side;
border of dots.
Half-length figure of Manuel facing, holding labarum and globus cruciger;
[+M]ANHΛ / [ΔE]CΠ[OTH] to left and right; border of dots.
Mint of Thessalonica.
BMC 86/90; DOC 19; Καντάς 33.45; Sear Byzantine 1976; Thomsen 799