1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Uncertain Greek Mint
Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός Απροσδιόριστο ελλαδικό νομισματοκοπείο
Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαTetarteron / Τεταρτηρόν AE 18
SHH 927

927 Manuel I Uncertain Greek Mint 1/2 Tetarteron AE


Parameter
Obverse
Reverse

Notes
Reference
2.24 g   15.8-18.6 mm   6:00 o'clock   VF
Cross with x at centre, standing on three steps; [IC] / XC on either side; border of dots.

Half-length figure of Manuel facing, holding labarum and globus cruciger;
MAN // ΔEC to left and right; linear border.
Uncertain Greek Mint. Clipped.
BMC 91/94; Dumbarton Oaks IV/1 25; Καντάς ΝΜΑ 33.93/33.97; Sear Byzantine 1982