1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Thessalonica   Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός   Θεσσαλονίκη   Βυζαντινή ΑυτοκρατορίαTetarteron / Τεταρτηρόν AE 19
SHH 925

925 Manuel I Thessalonica Tetarteron AE


Parameter
Obverse

Reverse

Notes
Reference
3.53 g   18.2-20.4 mm   6:00 o'clock    VF
Cross with x at centre, standing on three steps; IC / XC with overbars on either side;
border of dots.
Half-length figure of Manuel facing, holding labarum and globus cruciger;
MANHΛ / ΔECΠT; border of dots.
Mint of Thessalonica.
BMC 86/90; DOC 19; Καντάς 33.45; Sear Byzantine 1976; Thomsen 799