1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Constantinopolis
Imperium Byzantinum

Μανουήλ Α' Κομνηνός   Κωνσταντινούπολις
Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Aspron Trachy / Ασπρον Τραχή BL 28 SHH 909

909 Manuel I Constantinopolis Aspron Trachy BL


Parameter
Obverse

Reverse


Notes
Reference
3.95 g   27.1-29.3 mm   6:00 o'clock   VF
The Virgin seated facing on throne without back, wearing nimbus;
MHP / ΘV with overbars on either side; double border of dots.
Manuel standing facing, holding labarum with pellet on shaft in right hand
and globus surmounted by patriarchal cross on left;
[ΜΑΝΟΥΗΛ / ΔΕC]ΠOT in left and right field; double border of dots.
Mint of Constantinopolis.
BMC 56/57; Dumbarton Oaks VI/1 12b; Καντάς ΝMΑ 33.9-33.18; Sear Byzantine 1964