1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Constantinopolis
Imperium Byzantinum

Μανουήλ Α' Κομνηνός   Κωνσταντινούπολις
Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Hyperpyron / Υπέρπυρον AV 27
SHH 848

848 Byzantium Manuel I Hyperpyron AV


Parameter
Obverse


ReverseNotes
Reference
4.33 g   26.2-28.1 mm   6:00 o'clock   EF
Bust of beardless Christ facing, wearing nimbus cruciger, pallium and colobium,
and raising right hand in benediction; IC / XC with overbars on either side;
KE ΒΟ / ΗΘΕΙ around nimbus; border of dots.
Manuel standing facing, wearing crown, divitision and chlamys,
and holding labarum and globus surmounted with patriarchal cross;
in upper field to right manus dei; to left ΜΑ / ΝΟΥ / ΗΛ / [Δ]ΕC / [ΠΟ / ΤΗ];
to right Τ[ω / ΠΟΡ / ΦV / ΡΟΓ / ΝΗ / Τ]; double border of dots.
Mint of Constantinopolis.
BMC 1/13; Dumbarton Oaks VI/1 1e; Sear Byzantine 1956