1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Uncertain Greek Mint
Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός Απροσδιόριστο ελλαδικό νομισματοκοπείο
Βυζαντινή Αυτοκρατορία1/2 Tetarteron / 1/2 Τεταρτηρόν AE 16
SHH 618

618 Manuel I Uncertain Greek Mint 1/2 Tetarteron AE


Parameter
Obverse

Reverse

Notes
Reference
2.08 g   16.0-17.6 mm   6:00   VF
Bust of St. George nimbate facing, wearing tunic, cuirass and sagion,
and holding spear and shield; to left Θ // ΓΕ; border of dots.
Bust of the Empreror facing, wearing crown and loros
and holding labarum and globus cruciger; border of dots.
Uncertain Greek mint.
BMC 75; Dumbarton Oaks IV/1 23; Καντάς ΝΜΑ 33.70/33.82; Sear Byzantine 1980