1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Thessalonica   Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός   Θεσσαλονίκη   Βυζαντινή Αυτοκρατορία


Aspron Trachy / Ασπρον Τραχή EL 26
SHH 463

Manuel I Thessalonica Aspron Trachy EL


Parameter
Obverse

Reverse


Notes
Reference
1.93 g   25.1-26.7 mm   6:00 o'clock   VF
The Virgin enthroned facing, nimbate;
[Μ]Ρ / ΘV with overbars on either side of nimbus;
She holds before Her nimbate head of infant Christ facing.
Manuel on left and St. Demetrious nimbate on right, standing facing,
holding between them labarum; the emperor wears crown, divitision and chlamys,
the saint is clad in military attire; inscriptions off flan.
Mint of Thessalonica.
BMC 31/33; Dumbarton Oaks IV/1 9; Sear Byzantine 1974