1143 ΑD - 1180 AD

Manuel I Comnenus   Uncertain Greek Mint
Imperium Byzantinum
Μανουήλ Α' Κομνηνός Απροσδιόριστο ελλαδικό νομισματοκοπείο
Βυζαντινή Αυτοκρατορία1/2 Tetarteron / 1/2 Τεταρτηρόν AE 17
SHH 10

10 Manuel I Uncertain Greek Mint 1/2 Tetarteron AE


Parameter
Obverse
Reverse

Notes
Reference
1.78 g    16.6-17.6 mm   6:00 o'clock   VF
Cross-monogramm,  Μ / Δ / Κ / Λ at the ends, Π in the middle; border of dots.
Half length figure of Manuel facing, wearing crown and loros
and holding labarum and globus cruciger; border of dots.
Uncertain Greek mint.
BMC 79/82; Dumbarton Oaks VI/1 22.1/12; Κάντας 33.46/49; Sear Byzantine 1979